Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Error fetching poet info:
莫兆椿﹐清人﹐女﹐字蘭芳﹐南昌人(今江西南昌)。Related Materials: 著有 蘭芳閣淑性編。江西通志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 莫兆椿 ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 莫兆椿 )
[ remarks and biographies on 莫兆椿 ]
《歷代婦女著作考》 P. 557 著錄 作者: 胡文楷
論莫兆椿詩 Lun Mo Zhaochun shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
莫兆椿[略傳] Mo Zhaochun [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu

[show texts (2 texts)]

( Back )