Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Ji shi (Chen Yonggao qi)]

計氏(陳永皓妻)﹐清人﹐女﹐上海人(今上海上海)。國朝閨秀正始集有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Ji shi (Chen Yonggao qi)

[show details]

[hide texts]
Writings of 計氏(陳永皓妻) Ji shi (Chen Yonggao qi)﹕
In 國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。 Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
詩 shi: 中饋辭: Zhong kui ci 補遺.8b
In 歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版 Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
文﹕文 Wen: Wen: 廚箴: Chu zhen Page 265
2 poem(s) (Page 1 of 1)New Search

( Back )