雅安書屋文集﹕二卷(清汪嫈撰)。道光甲辰(1844)刊本
Ya an shu wu wen ji: 2 juan (by Wang Ying , Qing dynasty)

閱讀原著

編目提要

ContentsGenre and FormAuthorPage Number
扉頁 Fei ye 扉頁
扉頁 fei ye 扉頁
總序 Zong xu文﹕序 Wen: Xu 王翼鳳 Wang Yifeng總序.1a
目錄 mu lu 目錄.1a
秋水賦 qiu shui fu文﹕賦 Wen: Fu 汪嫈 Wang Ying上.1a
荷花塘賦 he hua tang fu文﹕賦 Wen: Fu 汪嫈 Wang Ying上.2a
藺相如完璧歸趙論 lin xiangru wan bi gui zhao lun文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.3a
事君論 shi jun lun文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.4a
醫與政通論 yi yu zheng tong lun文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.5a
處事論 chu shi lun文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.6a
文論示四姪學庠姪孫國楷 wen lun shi si zhi xue xiang zhi sun guokai文﹕論 Wen: Lun 汪嫈 Wang Ying上.7a
諸葛公傳 zhuge gong zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 汪嫈 Wang Ying上.8a
林烈女傳 lin lie nü zhuan文﹕傳 Wen: Zhuan 汪嫈 Wang Ying上.11a
與兒媳夏玉珍言詩 yu er fu Xia Yuzhen yan shi 文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.12a
原葬 yuan zang文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.13a
祀文昌帝君文代葆 si wen chang di jun wen dai bao er gai zuo文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.14a
呈黼平三叔父書 cheng fuping san shu fu shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.16a
與夫子書 yu fu zi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.19a
復夫子書 fu fu zi shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.20a
復近垣大第書 fu jinyuan da di shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.22a
復江素英世妹書 fu jiang suying shi mei shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.24a
畣門人徐玉卿淑書 da men ren xu yuqing shu shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.26a
復葆 fu bao er shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.28a
與葆 yu bao er shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.29a
誡葆 jie bao er shu文﹕書信 Wen: Shu xin 汪嫈 Wang Ying上.31a
畏雷說示葆 wei lei shuo shi bao er文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.32a
醫說 yi shuo 文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.33a
敬惜字紙說 jing xi zi zhi shuo文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.34a
設義田義學議 she yi tian yi xue yi文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.35a
習醫五事 xi yi wu shi文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.36a
居官十則 ju guan shi ze文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying上.37a
江素英世妹刲臂療親記 jiang suying shi mei kui bi liao qin ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.1a
畣本仁堂族人記 da ben ren tang zu ren ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.2a
脩樂譱堂記 xiu le shan tang ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.4a
受采堂記 shou cai tang ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.6a
畣姪孫士銓問味經書屋記 da zhi sun shiquan wen wei jing shu wu ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.7a
聞蔚如大㛮 wen weiru da sao cao ru ren tan bing ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.9a
復設文會記 fu she wen hui ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.10a
出蛟記 chu jiao ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.11a
喜聞禁鴉片煙記 xi wen jin ya pian yan ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.12a
耕圃族伯元配鮑太恭人五代同堂記 geng pu zu boyuan pei bao tai fu ren wu dai tong tang ji文﹕記 Wen: Ji 汪嫈 Wang Ying下.14a
逸俊族叔姑胡太孺人七十壽序 yi jun zu shu gu hu tai ru ren qi shi shou xu文﹕序 Wen: Xu 汪嫈 Wang Ying下.16a
黼平三叔父六十壽序 fu ping san shu fu liu shi shou xu文﹕序 Wen: Xu 汪嫈 Wang Ying下.19a
書定武本蘭亭後 shu ding wu ben lan ting hou文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying下.20a
書遠祖貞朙公殘稾後 shu yuan zu zhenming gong can gao hou文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying下.21a
書名醫李振聲先生金匱補注後 shu ming yi li zhensheng xian sheng jin kui bu zhu hou文﹕文 Wen: Wen 汪嫈 Wang Ying下.22a
書李先生辨疫璅言清氣飲方後 shu li xian sheng bian yi suo yan qing qi yin fang hou 汪嫈 Wang Ying下.23a
跋先舅奉直公日記後 ba xian jiu feng zhi gong ri ji hou文﹕跋 Wen: Ba 汪嫈 Wang Ying下.24a
跋晴山四叔父 ba qingshan si shu fu yi gao hou文﹕跋 Wen: Ba 汪嫈 Wang Ying下.25a
跋有誠堂集後 ba you cheng tang ji hou文﹕跋 Wen: Ba 汪嫈 Wang Ying下.27a
237 詩詞/文/圖 (Page 1 / 5)<< | < | > | >> 新搜尋