Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)

View digitized version

Bibliographic information

Contents (569 leaves)Genre and FormAuthorPage Number
令禮官詳定享明堂禮儀詔 Ling li guan xiang ding xiang ming tang li yi zhao文﹕詔 Wen: Zhao 武則天 Wu Zetian2.6b
明堂災手詔 Ming tang zai shou zhao文﹕詔 Wen: Zhao 武則天 Wu Zetian2.8a
封古元應妻為徇忠縣君詔 Feng Gu yuanying qi wei xun zhong xian jun zhao文﹕詔 Wen: Zhao 武則天 Wu Zetian2.8b
授王元感太子司議郎詔 Shou Wang yuangan tai zi si yi lang zhao文﹕詔 Wen: Zhao 武則天 Wu Zetian2.9a
搜訪賢良詔 Sou fang xian liang zhao文﹕詔 Wen: Zhao 武則天 Wu Zetian2.9a
求訪賢良詔 Qiu fang xian liang zhao文﹕詔 Wen: Zhao 武則天 Wu Zetian2.10a
五帝皆稱帝敕 Wu di jie cheng di chi文﹕勑 Wen: Chi 武則天 Wu Zetian2.13a
僧道並重敕 Seng dao bing zhong chi文﹕勑 Wen: Chi 武則天 Wu Zetian2.13b
停試糊名考判敕 Ting shi hu ming kao pan chi文﹕勑 Wen: Chi 武則天 Wu Zetian2.13b
減大理丞廢秋官獄敕 Jian da li cheng fei qiu guan yu chi文﹕勑 Wen: Chi 武則天 Wu Zetian2.14a
令武三思等修史敕 Ling Wu Sansi deng xiu shi chi文﹕勑 Wen: Chi 武則天 Wu Zetian2.15b
褒監察御史解琬敕 Bao jian cha yu shi Xie Wan chi文﹕勑 Wen: Chi 武則天 Wu Zetian2.16a
勞韋安石手制 Lao Wei Anshi shou zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.1a
褒廣州都督王方慶制 Bao guangzhou du du Wang Fangqing zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.1b
釋教在道法上制 Shi jiao zai dao fa shang zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.1b
置鴻宜鼎稷等州制 Zhi hong yi ding ji deng zhou zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.2a
以鄭汴等州為王畿制 Yi zheng bian deng zhou wei wang ji zhi 文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.3b
禁喪塟踰禮制 Jin sang zang yu li zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.5a
暴來俊臣罪狀制 Bao Lai Junchen zui zhuang zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.5b
改定閏月制 Gai ding run yue zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.6a
定伎術官進轉制 Ding ji shu guan jin zhuan zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.6a
禁僧道毀謗制 Jin seng dao hui bang zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.6b
却置潼關制 Que zhi tong guan zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.7a
誅唐波若制 Zhu tang bo ruo zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.7b
答王方慶諫孟春講武手制 Da Wang Fangqing jian meng chun jiang wu shou zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.8a
授狄仁傑內史制 Shou Di Renjie nei shi zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.8a
禁葬舍利骨制 Jin zang she li gu zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.8b
停楊素子孫京官侍衛制 Ting Yang Su zi sun jing guan shi wei zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.9a
令韋叔夏等刊定司禮儀注制 Ling Wei Shuxia deng kan ding si li yi zhu zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.9b
授唐休璟左庶子同三品制 Shou Tang Xiujing zuo shu zi tong san pin zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.10a
授相王并州牧制 Shou xiang wang bing zhou mu zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.10b
授相王雍州牧制 Shou xiang wang yong zhou mu zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.10b
授韋嗣立鳳閣侍郎平章事制 Shou Wei Sili feng ge shi lang ping zhang shi zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.11a
許姚元之解職制 Xu Yao Yuanzhi jie zhi zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.11b
求賢制 Qiu xian zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.12a
諸王男等加封邑制 Zhu wang nan deng jia feng yi zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.12b
加嗣陳王延輝實封制 Jia si chen wang Yanhui shi feng zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.13a
新都郡主出降制 Xin du jun zhu chu jiang zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.13a
樂安郡主出降制 Le an jun zhu chu jiang zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.13b
新都郡主等出降制 Xin du jun zhu deng chu jiang zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.14a
義安郡主出降制 Yi an jun zhu chu jiang zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.14b
壽昌仙源縣主出降制 Shou chang xian yuan xian zhu chu jiang zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.14b
命皇太子監國制 Ming huang tai zi jian guo zhi文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian3.15a
高宗天皇大帝哀冊文 Gaozong tian huang da di ai ce wen文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian4.1b
改元光宅赦文 Gai yuan guang zhai she wen文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian4.8a
改元載初赦文 Gai yuan zai chu she wen文﹕文 Wen: Wen 武則天 Wu Zetian4.13a
勞姚璹璽書 Lao Yao Shu xi shu文﹕璽書 Wen: Xi shu 武則天 Wu Zetian4.19a
喻劉仁軌璽書 Yu Liu Rengui xi shu文﹕璽書 Wen: Xi shu 武則天 Wu Zetian4.19b
勞婁師德璽書 Lao Lou Shide xi shu文﹕璽書 Wen: Xi shu 武則天 Wu Zetian4.20a
賜少林寺僧璽書 Ci Shaolin si seng xi shu文﹕璽書 Wen: Xi shu 武則天 Wu Zetian4.20b
77 items (Page 1 of 2)<< | < | > | >> New Search