人名 [ 聶雲章]

聶雲章(1644-1911)﹐女﹐字浣溪﹐衡山人(今湖南衡陽)。相關材料: 著有 《芸香閣詩稿續集》。《崑山徐氏書目》有著錄。

搜索中國人物傳記資料庫有關聶雲章進一步的信息

[顯示內容]

[隱藏 詩詞/文/圖]
聶雲章的作品﹕
在 芸香閣詩稿續集:一卷(清聶雲章撰)。崑山徐氏藏鈔本 Yun xiang ge shi gao xu ji:1 juan (by Nie Yunzhang, Qing Dynasty)
詩 shi: 遊小瀛洲: You xiao Yingzhou 詩稿續集.1a
詩 shi: 登紫金臺: Deng Zi jin tai 詩稿續集.1a
詩 shi: 立秋: Li qiu 詩稿續集.1b
詩 shi: 七夕: Qi xi 詩稿續集.1b
詩 shi: 晚霞: Wan xia 詩稿續集.2a
詩 shi: 秋帆: Qiu fan 詩稿續集.2a
詩 shi: 秋江: Qiu jiang 詩稿續集.2a
詩 shi: 和張靜貞女士原韻二首: He Zhang Jingzhen nü shi yuan yun er shou 詩稿續集.2b
詩 shi: 咏黃菊: Yong huang ju 詩稿續集.2b
詩 shi: 咏白菊: Yong bai ju 詩稿續集.3a
詩 shi: 秋月和怡琴大姊原韻: Qiu yue he Yiqin da zi yuan yun 詩稿續集.3a
詩 shi: 人日書懷: Ren ri shu huai 詩稿續集.3b
詩 shi: 觀燈: Guan deng 詩稿續集.3b
詩 shi: 雲晴即景: Yun qing ji jing 詩稿續集.3b
詩 shi: 咏蘭二首: Yong lan er shou 詩稿續集.4a
詩 shi: 綺琴大嫂以蘭花見贈因口占二絕謝之: Qiqin da sao yi lan hua jian zeng yin kou zhan er jue xie zhi 詩稿續集.4a
詩 shi: 咏牡丹四首: Yong mu dan si shou 詩稿續集.4b
詩 shi: 秋日即景晚眺: Qiu ri ji jing wan tiao 詩稿續集.5a
詩 shi: 奉慰張靜齊女士即和原韻(二首): Feng wei Zhang Jingqi nü shi ji he yuan yun (二首) 詩稿續集.5b
詩 shi: 和綺琴大嫂秋月賞桂即事原韻二首: He Qiqin da sao qiu yue shang gui ji shi yuan yun er shou 詩稿續集.5b
詩 shi: 中秋佳節賞月觀燈鼓樂喧嗔輝煌莫辨真如遊廣寒宮也偶因戲作疊和前韻二首: Zhong qiu jia jie shang yue guan deng gu yue xuan chen hui huang mo bian zhen ru you guang han gong ye ou yin xi zuo die he qian yun er shou 詩稿續集.6a
詩 shi: 和靜齊女士原韻閨中月書牕月二首: He Jingqi nü shi yuan yun gui zhong yue shu chuang yue er shou 詩稿續集.6b
詩 shi: 和春亭兄亦泉弟叠登紫金臺原韻: He Chunting xiong Yiquan di die deng Zi jin tai yuan yun 詩稿續集.7b
詩 shi: 有懷聚五夫子: You huai ju wu fu zi 詩稿續集.7b
詩 shi: 月中白菊: Yue zhong bai ju 詩稿續集.8a
詩 shi: 殘菊: Can ju 詩稿續集.8a
詩 shi: 和亦泉三弟咏臘梅原韻: He Yiquan san di yong la mei yuan yun 詩稿續集.8a
詩 shi: 咏白梅叠蠟梅原韻: Yong bai mei die la mei yuan yun 詩稿續集.8b
詩 shi: 春日即景試筆和春亭兄立春原韻: Chun ri ji jing shi bi he Chunting xiong li chun yuan yun 詩稿續集.8b
詩 shi: 咏桃花 得紅字二首: Yong tao hua de hong zi er shou 詩稿續集.9a
詩 shi: 咏梨花和怡琹大姊原韻: Yong li hua he Yiqin da zi yuan yun 詩稿續集.9a
詩 shi: 咏牡丹 得丹字: Yong mu dan de dan zi 詩稿續集.9b
詩 shi: 春柳 二首: Chun liu er shou 詩稿續集.10a
詩 shi: 踏青詞 五首: Ta qing ci wu shou 詩稿續集.10a
詩 shi: 月季花 二首: Yue ji hua er shou 詩稿續集.11a
詩 shi: 適接所寄潤甫大伯今年五十聞赴臨川丞任道遠難達書感時事述懷十律和外原韻(十首): Shi jie suo ji Runfu da bo jin nian wu shi wen fu Linchuan cheng ren dao yuan li da shu gan shi shi shu huai shi lü he wai yuan yun (shi shou) 詩稿續集.12a
詩 shi: 茶村姪自江右避亂歸過衡喜晤: Chacun zhi zi jiang you bi luan gui guo Heng xi wu 詩稿續集.13b
詩 shi: 和張靜齊女士韻: He Zhang Jingqi nü shi yun 詩稿續集.13b
詩 shi: 咏牡丹和王少東姨姪原韻: Yong mu dan he Wang Shaodong yi zhi yuan yun 詩稿續集.14a
詩 shi: 鼠鬚筆 四章步和春亭三兄原韻律詩: Shu xu bi si zhang bu he Chunting san xiong yuan yun lü shi 詩稿續集.14b
詩 shi: 蠶繭紙: Can jian zhi 詩稿續集.14b
詩 shi: 雀臺硯: Que tai yan 詩稿續集.15a
詩 shi: 龍紋墨: Long wen mo 詩稿續集.15a
詩 shi: 賞芍藥偶成 二絕(二首): Shang shao yao ou cheng er jue (er shou) 詩稿續集.15b
詩 shi: 春郊即景和小峯三兄清明即景原韻八首: Chun jiao ji jing he xiao feng xiao xiong qing ming ji jing yuan yun ba shou 詩稿續集.15b
45 詩詞/文/圖 (第 1 頁 1)新搜尋

( 返回 )