Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)]

李氏(化州茂才陳玉山妻)﹐清人﹐女。

Search the China Biographical Database for further information on Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi)

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi) ]
吳陽女士詩:一卷(清化州茂才陳玉山公之德配李氏)。
Wuyang nu shi shi:1 juan (Hua zhou Maocai Chen Yushan gong zhi de pei Li shi, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李氏(化州茂才陳玉山妻) Li shi (Huazhou maocai Chen Yushan qi) )

[show texts (194 texts)]

( Back )