Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Huang shi (Wang Yuan qi)]

黃氏(王沅妻)﹐宋人﹐女﹐又名黃孃, 黃氏(王元妻)﹐潮州人(今潮州)。國朝閨秀正始集﹐歷朝名媛詩詞,名媛彙詩﹐名媛詩歸有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Huang shi (Wang Yuan qi)

[show details]

[show texts (5 texts)]

( Back )