Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wang shi (Wang Hui zhi nü)]

王氏(王徽姪女)﹐宋人﹐女。古今女史﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Wang shi (Wang Hui zhi nü)

[show details]

[show texts (4 texts)]

( Back )