Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Shu shi (Wang Qisou qi)]

舒氏(王齊叟妻)﹐元人﹐女。歷朝名媛詩詞有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Shu shi (Wang Qisou qi)

[show details]

[show texts (1 texts)]

( Back )