Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Yuan shi mei (Yuan Yishan mei)]

元氏妹(元遺山妹)﹐元人﹐女﹐秀容人(今忻州)。古今女史﹐歷朝名媛詩詞﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸有著錄。

Search the China Biographical Database for further information on Yuan shi mei (Yuan Yishan mei)

[show details]

[show texts (6 texts)]

( Back )