Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Li Xingchi]

李星池﹐清人﹐女﹐字淑儀﹐號少霞﹐湘陰人(今湖南湘陰)。Related Materials: 著有 澹香閣詩鈔一卷。湖南通志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有李星沅﹐王闓運﹐楊書霖序﹐楊書霖編校跋。

Search the China Biographical Database for further information on Li Xingchi

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 李星池 Li Xingchi ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 李星池 Li Xingchi )
澹香閣詩鈔﹕一卷(清李星池撰)。清光緖四年(1878)刻本。
Dan xiang ge shi chao: 1 juan (by Li Xingchi, Qing dynasty)

    澹香閣詩鈔﹕一卷(清李星池撰) Dan xiang ge shi chao: 1 juan (by Li Xingchi, Qing dynasty) - (All texts in this collection authored by 李星池 Li Xingchi )
[ remarks and biographies on 李星池 Li Xingchi ]
《歷代婦女著作考》 P. 332 著錄 作者: 胡文楷
論李星池詩 Lun Li Xingchi shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
李星池[略傳] Li Xingchi [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
澹香閣詩存序 Dan xiang ge shi cun xu  作者/Author﹕ 李星沅 Li Xingyuan
王闓運序 Wang Kaiyun xu  作者/Author﹕ 王闓運 Wang Kaiyun
楊書霖序 Yang Shulin xu  作者/Author﹕ 楊書霖 Yang Shulin

[show texts (37 texts)]

( Back )