Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Hu Yuan]

胡緣(1785-1808)﹐女﹐字香輪﹐號碧窗﹐當湖人(今浙江平湖)。Related Materials: 著有 琴韻樓詩二卷。平湖縣志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩有著錄。有郭麐﹐徐熊飛﹐胡正基序﹐胡星祿撰小傳﹐朱為弼誄﹐胡金題贊﹐吳騫﹐桂馥﹐朱澄﹐廖雲錦﹐查昌鵷﹐蔣清題詞。

Search the China Biographical Database for further information on Hu Yuan

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 胡緣 Hu Yuan ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 胡緣 Hu Yuan )
琴韻樓詩:二卷(清胡緣撰)。嘉慶十三年(1808)刻本
Qin yun lou shi: 2 juan (by Hu Yuan, Qing Dynasty)
- (All texts in this collection authored by 胡緣 Hu Yuan )
[ remarks and biographies on 胡緣 Hu Yuan ]
《歷代婦女著作考》 P. 444 著錄 作者: 胡文楷
論胡緣詩 Lun Hu Yuan shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
胡緣[略傳] Hu Yuan [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
[ Correspondence, etc. ]
題胡香輪女史琴韻樓詩藁 Ti Hu Xianglun nü shi Qin yun lou shi gao   作者﹕宋貞琇 Song Zhenxiu
題胡香輪女史琴韻樓詩稿 Ti Hu Xianglun nü shi Qin yun lou shi gao   作者﹕孫夢月 Sun Mengyue

[show texts (93 texts)]

( Back )