Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Xu Chen]

許琛(1731-after. 1789)﹐女﹐字德瑗﹐號素心﹐侯官人(今福建閩侯)。Related Materials: 著有 《疎影樓稿》。福建通志﹐國朝閨秀正始集﹐小黛軒論詩詩﹐閩川閨秀詩話有著錄。有汪新、黃惠﹐方芳佩。

Search the China Biographical Database for further information on Xu Chen

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 許琛 Xu Chen ]
國朝閨秀正始集﹕二十卷﹐附錄﹕一卷﹐補遺﹕一卷﹐又附題詞﹕一卷(清惲珠輯)。清道光十一年(1831)紅香館刻本。
Guo chao gui xiu zheng shi ji: 20 juan, fu lu: 1 juan, bu yi: 1 juan, you fu ti ci: 1 juan (edited by Yun Zhu, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許琛 Xu Chen )
疏影樓稿:一卷(清許琛撰)。清抄本
Shu ying lou gao: 1 juan (by Xu Chen, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 許琛 Xu Chen )
[ remarks and biographies on 許琛 Xu Chen ]
《歷代婦女著作考》 P. 563 著錄 作者: 胡文楷
論許琛詩 Lun Xu Chen shi  作者/Author﹕ 陳芸 Chen Yun
許琛 Xu Chen  作者/Author﹕ 梁章鉅 Liang Zhangju
許琛[略傳] Xu Chen [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 惲珠 Yun Zhu
論許琛 Lun Xu Chen  作者/Author﹕ 沈善寶 Shen Shanbao
[ Correspondence, etc. ]
寄表姊許素心 Ji biao zi Xu Suxin  作者﹕林瓊玉 Lin Qiongyu

[show texts (163 texts)]

( Back )