Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project

Author [ Wu Zetian]

武則天(624-705)﹐女﹐號媚娘﹐又名曌, 武后, 武皇后﹐文水人(今山西文水)。Related Materials: 著有 樂書要錄﹐字海一百卷﹐述聖記﹐列女傳﹐孝女傳﹐古今內範﹐內范要略﹐保傅乳母傳﹐鳳樓新誡﹐紫宸禮要﹐紫樞要錄﹐百寮新誡﹐青宮紀要﹐少陽正範﹐列藩正論﹐訓紀雜載﹐維城典訓﹐歷。新唐書藝文志﹐舊唐書﹐全唐詩﹐全唐文﹐舊唐書經籍志﹐舊唐書則天皇后本紀﹐佚存叢書﹐粵雅堂叢書﹐古今女史﹐歷朝名媛詩詞﹐名媛彙詩﹐名媛詩歸有著錄。有武后自序﹐天瀑山人識。

Search the China Biographical Database for further information on Wu Zetian

[hide details]
[ anthologies in this database containing works by 武則天 Wu Zetian ]
歷朝名媛詩詞﹕十二卷(清陸昶輯)。清乾隆三十八年(1773)紅樹樓刻本
Li chao ming yuan shi ci: 12 juan (edited by Lu Chang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 武則天 Wu Zetian )
古今女史﹕十二卷﹐詩集﹕八卷﹐附姓氏字里詳節﹕一卷(明趙世杰輯)。明崇禎(1628-1644)問奇閣刻本
Gu jin nü shi: 12 juan, shi ji: 8 juan, fu Xing shi zi li xiang jie: 1 juan (edited by Zhao shijie, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 武則天 Wu Zetian )
名媛彙詩﹕二十卷(明鄭文昂編)。張正岳明泰昌元年(1620)刻本。
Ming yuan hui shi: 20 juan (by Zheng Wenang, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 武則天 Wu Zetian )
名媛詩歸﹕三十六卷(鍾惺點次)。明末(1621-1644)刻本
Ming yuan shi gui: 36 juan (edited by Zhong Xing, Ming dynasty)
- (All texts in this collection authored by 武則天 Wu Zetian )
宮閨文選:二十六卷,姓氏小錄 : 一卷(清周壽昌輯訂)。道光二十六年(1846)開雕
Gong gui wen xuan: 26 juan, Xing shi xiao lu: 1 juan (edited by Zhou Shouchang)
- (All texts in this collection authored by 武則天 Wu Zetian )
奩詩泐補:二卷,奩泐續補:三卷(清范端昂輯)。1955年胡氏復寫本
Lian shi le bu:2 juan, Lian le xu bu:2 juan(by Fan Duanang, Qing dynasty)
- (All texts in this collection authored by 武則天 Wu Zetian )
歷代婦女書信:一卷(民國程餘齋編注)。上海長風書店出版, 中華華民國三十六年九月初版
Li dai fu nü shu xin: 1 juan (Compiled by Cheng Yuzhai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 武則天 Wu Zetian )
歷代名媛文苑簡編:二卷(民國王秀琴編,胡文楷選訂)。商務印書館民國三十六年(1947)二月初版
Li da ming yuan wen yuan jian bian: 2 juan (edited by Wang Xiuqin, Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 武則天 Wu Zetian )
歷代名媛書簡:八卷(民國王秀琴編集,胡文楷選訂)。商務印書館發行, 中華民國三十年(1941)四月初版
Li dai ming yuan shu jian: 8 juan (Compiled by Wang Xiuqin and edited by Hu Wenkai, Republican period)
- (All texts in this collection authored by 武則天 Wu Zetian )
[ remarks and biographies on 武則天 Wu Zetian ]
《歷代婦女著作考》 P. 25 著錄 作者: 胡文楷
武后[略傳] Wu hou [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 陸昶 Lu Chang
武后[略傳] Wu hou [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 趙世杰 Zhao Shijie
武后[略傳] Wu hou [lüe zhuan]  作者/Author﹕ 鍾惺 Zhong Xing
武皇后 Wu huang hou  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin
武皇后 Wu huang hou  作者/Author﹕ 王秀琴 Wang Xiuqin

[show texts (110 texts)]

( Back )