Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Ming Qing Women's Writings Digitization Project
Project Titles

46 separate collections (bieji) by individual women authors

 1. Baibao Youlan 百保友蘭. Leng hong xuan shi ji: 2 juan, fu ci. 冷紅軒詩集﹕二卷﹐附詞(清百保友蘭撰), 1875.
 2. Bao Zhihui 鮑之蕙. Qing yu ge yin gao : 6 juan. 清娛閣吟稾﹕六卷(清鮑之蕙撰), 1811.
 3. Chen Yun 陳芸. Chen xiao nü yi ji: 2 juan; Xiao dai xuan lun shi shi: 2 juan. 陳孝女遺集﹕二卷﹔小黛軒論詩詩﹕二卷(清陳芸撰), 1914.
 4. Chen Yunlian 陳蘊蓮. Xin fang ge shi cao: 5 juan. 信芳閣詩草﹕五卷(清陳薀蓮撰), 1859.
 5. Dan ju xuan shi chu gao : 4 juan, ci : 1 juan. 澹鞠軒詩初稿﹕四卷,詞﹕一卷(清張[Xi]英撰), 1840.
 6. Feng Sihui 馮思慧. Xiu yu yin: 6 juan, fu shi yu 1 juan. 繡餘吟﹕六卷, 附 詩餘一卷(清馮思慧撰), 1764.
 7. Fu lu yuan yang ge yi gao: 1 juan. 福祿鴛鴦閣遺稿﹕一卷(清冒俊撰), 1884.
 8. Gan Lirou 甘立媃. Yong xue lou gao: 5 juan, juan shou 1 juan, fu 1 juan. 詠雪樓稿﹕五卷, 卷首一卷, 附一卷(清甘立媃撰), 1843.
 9. Gu Ruopu 顧若璞. Wo yue xuan gao: 3 juan. 臥月軒稿﹕三卷(清顧若璞撰).
 10. Gu Taiqing 顧太清. Dong hai yu ge : 4 juan, bu yi 1 juan. 東海漁歌﹕四卷, 補遺﹕一卷(清顧春撰), 1913.
 11. Gu Taiqing 顧太清. Tian you ge shi ji: 2 juan. 天游閣詩集﹕二卷(清顧太清撰), 1909.
 12. Gui Maoyi 歸懋儀. Xiu yu xu cao: 5 juan. 繡餘續草﹕五卷(清歸懋儀撰), 1832.
 13. Huang Wanqiong 黃婉璚. Cha xiang ge yi cao: 2 juan. 茶香閣遺草﹕二卷(清黃婉璚撰), 1830.
 14. Ji Lanyun 季蘭韻. Chu wan ge ji: 12 juan. 楚畹閣集﹕十二卷(清季蘭韻撰), 1847.
 15. Jing xiang ge shi cun. 靜香閣詩存(清黎春熙撰), 1898.
 16. Kong Xiangshu 孔祥淑. Yun xiang ge shi cao: 1 juan. 韻香閣詩草﹕一卷(清孔祥淑撰), 1886.
 17. Liang Lanyi 梁蘭漪. Wan xiang lou shi ji: 2 juan. 畹香樓詩集﹕二卷(清梁蘭漪撰), 1895.
 18. Ling Zhiyuan 凌祉媛. Cui luo ge shi ci gao: 5 juan, fu wu jing ji: 1 juan. 翠螺閣詩詞稾 : 五卷﹐附舞鏡集﹕一卷(清凌祉媛撰), 1854.
 19. Liu Huijuan 劉慧娟. Tan hua ge shi chao : 3 ji. 曇花閣詩鈔﹕三集(清劉慧娟撰), 1890.
 20. Luo Qilan 駱綺蘭. Ting qiu xuan shi ji: 3 juan. 聽秋軒詩集﹕三卷(清駱綺蘭撰), 1795.
 21. Naxunlan Bao 那遜蘭保. Yun xiang guan yi shi: 2 juan. 芸香館遺詩﹕二卷(清那遜蘭保撰), 1874.
 22. Qian Shoupu 錢守璞. Xiu fo lou shi gao: 2 juan. 繡佛樓詩稿﹕二卷(清錢守璞撰), 1869.
 23. Ruan Enluan 阮恩灤. Ci hui guan shi ci cao. 慈暉館詩詞草(清阮恩灤撰), 1875.
 24. Shen Cai 沈彩. hun yu lou gao. 春雨樓稾(清沈彩撰), 1924.
 25. Sun Caifu 孫采芙. Cong bi xuan yi gao: san juan. 叢筆軒遺藁﹕三卷(清孫采芙撰), 1887.
 26. Tongjia fu jin 佟佳福晉. Xu chuang ya ke : 2 ji. 虛窻雅課﹕二集(清佟佳氏撰).
 27. Tu Jingxin 屠鏡心. Cuan yu yin: 2 juan. 爨餘吟﹕二卷(清屠鏡心撰), 1870.
 28. Wu Chai 吳茝. Pei qiu ge shi gao: 2 juan, ci gao: 1 juan, wen gao: 1 juan. 佩秋閣詩稿﹕二卷﹐詞稿﹕一卷﹐文稿﹕一卷(清吳茝撰), 1888.
 29. Wu Xiuzhu 吳繡珠. Jiang zhu ge xiu yu cao: 1 juan; shi yu: 1 juan. 絳珠閣繡餘草﹕一卷﹔詩餘﹕一卷(清吳秀珠撰), 1828.
 30. Wu Zongai, Wang Chongbing 吳宗愛, 王崇炳. Xu lie fu shi chao: 2 juan, fu Wu Jiangxue nian pu:1 juan. 徐烈婦詩鈔﹕二卷﹐附吳絳雪年譜﹕一卷(清吳宗愛撰), 1875.
 31. Xi Peilan 席佩蘭. Chang zhen ge ji: 7 juan, shi yu 1 juan. 長真閣集﹕七卷﹐詩餘﹕一卷(清席佩蘭撰), 1920.
 32. Xu Jingfan 許景樊. Nansŏrhŏn si. 蘭雪軒詩(朝鮮許蘭雪撰), 1608?.
 33. Xue Shaohui 薛紹徽. Dai yun lou shi wen ji. 黛韻樓詩文集(清薛紹徽撰), 1914.
 34. Yan Yonghua 嚴永華. Ren lan shi shi chao: 3 juan. 紉蘭室詩鈔﹕三卷(清嚴永華撰), 1891.
 35. Yang Yunhui 楊蘊輝. Yin xiang shi shi cao: 2 juan, xu ke: 1 juan, fu ke: 1 juan. 吟香室詩草﹕二卷﹐續刻﹕一卷﹐附刻﹕一卷(清楊蘊輝撰), 1897.
 36. Yao Qian, Yao Chai 姚倩, 姚茝. Nan xiang shi shi cao: 1 juan; shi yu, 1 juan. 南湘室詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(姚倩、姚茞撰).
 37. Yin cui lou shi gao: 1 juan, fu ke: 1 juan. 吟翠樓詩稿﹕一卷, 附刻﹕一卷(清孫佩蘭撰), 1888.
 38. Yuan Ji 袁機. Suwen nü zi yi gao. 素文女子遺稿(清袁機撰).
 39. Yuan Jingrong 袁鏡蓉. Yue qu xuan shi cao: 1 juan, shi yu: 1 juan. 月蕖軒詩草﹕一卷﹐詩餘﹕一卷(清袁鏡蓉撰), 1848.
 40. Yuan Shou 袁綬. Yao hua ge shi cao: 1 juan, min nan za yong: 1 juan, ci: 1 juan, ci bu yi0: 1 juan. 瑤華閣詩草﹕一卷﹐閩南雜咏﹕一卷﹐詞﹕一卷﹐詞補遺﹕一卷(清袁綬撰), 1867.
 41. Yuan Tang 袁棠. Xiu yu yin gao: 1 juan (by Yuan Tang, Qing dynasty). 繡餘吟稿﹕一卷(清袁棠撰), 1796-1820.
 42. Yuan Zhu 袁杼. Lou ju xiao cao: 1 juan. 樓居小草﹕一卷(清袁杼撰), 1796-1820.
 43. Zeng Yi 曾懿. Gu huan shi shi ji: 3 juan, ci ji:1 juan. 古歡室詩集﹕三卷, 詞集﹕一卷(清曽懿撰).
 44. Zhang Youshu 張友書. Yi yun ge shi cun: 3 juan, bu yi: 1 juan, shi yu cun: 3 juan. 倚雲閣詩存﹕三卷﹐補遺﹕一卷﹐詩餘存﹕三卷(清張友書撰), 1886.
 45. Zheng Lansun 鄭蘭孫. Lian yin shi Shi ji: 2 juan, ci ji:1 juan (by Zheng Lansun, Qing dynasty). 蓮因室詩集﹕二卷﹐詞集﹕一卷(清鄭蘭孫撰), 1875.
 46. Zuo Xijia 左錫嘉. Leng yin xian guan shi gao: 8 juan, shi yu 1 juan, wen cun 1 juan. 冷吟仙舘詩稿﹕八卷, 詩餘一卷, 文存一卷(淸左錫嘉撰), 1891.