971   Olitzky, Leib,1894-
Der mentsh vet gut zayn : mesholim / L. Olitski.
Lodzsh :  Farlag "Dos naye lebn", 1947
96 p. : ill.
(Kleyne bibliotek) "Hil`e getseykhnt fun H. Hekhtkopf."
 
PJ5129 O524M4 1947
Back To Results