944   Najdus, Leib,1890-1918.
Litvishe arabeskn / Leyb Neydus.
Varshe :  Sh. Yatshkovski, 1924
xviii, 15-365 p. : port.
 
PJ5129 N38L5 1924 945. Nelson, Miriam,
Back To Results