911   Yakubovitsh, Roza.
Mayne gezangen / Roza Yakubovitsh.
Varsha : [s.n.], 1924
47 p.
Bound with: Heshvndik`e nekht [c. 2] / Kadi Molodovski ([Vilne], 1927).
 
PJ5129 M7H42 1927
Back To Results