591   Kaitz, Joseph,1890-1960.
Khvalyes / fun Yoysef Kutsenogi.
Nyu York :  Farlag "Zangen", 1917
126 p.
Jacket designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 K274C45 1917
Back To Results