578   Kaganowski, Ephraim,1893-
Figurn : dertseylungen / Efrayim Kaganovski.
Varshe :  Pen-bikher , 1937
320 p.
 
PJ5129 K22F5 1937
Back To Results