551   Horontchik, Simon,1889-1939.
Geklibene shriftn / Sh. Horontshik.
Varshe :  "Yidish-bukh" , 1950
118 p. : port.
 
PJ5129 H65 1950
Back To Results