549   Holder, Yoysef.
Oft zingt zikh : lider / Yoysef Holder.
Budapesht;Vilne:  "Mult esh Yev`e" , 1928
80 p.
 
PJ5129 H61 O35 1928
Back To Results