477   Gross, Naphtali,1896-1956.
Der vayser rayter / Naftoli Gros.
Nayork : Amerike, 1925
111 p.
Clipping of review by "K.M." inserted.
 
PJ5129 G75V38 1925
Back To Results