428   Gordin, Jacob,1853-1909.
Al'e shriften fun Yankev Gordin
Nyu-York :  Hibru poblishing kompani, 1910
4 v. : port.
Jackets designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 G6 1910 v. 1-4
Back To Results