416   Zylbercweig, Zalmen,1894-1972.
Avrohm Goldfaden un Zigmunt Mogulesko / Zalmen Zilbertsvayg.
Buenos Ayres :  Farlag "Elisheva", 1936
188 p.
Illustrated cover by Misha Shvarts.
 
PJ5129 G55Z9 1936
Back To Results