385   Glatstein, Jacob,1896-1971.
Fun mayn gantser mi : 1919-1956 / Yankev Glatshteyn.
New York :  J. Gladstone,  1956 (Marstin Press) .
393 p., [1 leaf of plates] : ill., port.
"Tseykhenung, shar blat, oyfshrift tsu yedn opteyl, Ilya Shor." Clippings of author's poem: "Red tsu mir Yidish", and of review by Leyb Shpizman, inserted. Jacket and box designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 G535F8 1956
Back To Results