383   Glatstein, Jacob,1896-1971.
Yankev Glatshteyn / [Yankev Glatshteyn].
Nyu York :  "Kultur", 1921
80 p.
Clipping of review, by M.L. Halpern, inserted.
 
PJ5129 G535A17 1921
Back To Results