355   Galub, Eliyohu.
Tsvishn veltn : lider poemen / Eliyohu Galub.
Kharkov-Foltav`e :  Alukra'inishe melukheshe oysgabe, 1921
69 p.
(Folks-bibliotek)
 
PJ5129 G34T73 1921
Back To Results