350   Levy, Joseph Hillel,1891-
Alte un naye lider / Yoysef H. Leyvi.
Varshe :  Hoyptfarkoyf kooperatit "Bikher", 1927
115, iv p.
Bound with: Durshtike lemer / Hayim Leyb Fuks (Lodzsh, 1926).
 
PJ5129 F82D6 1926
Back To Results