298   Fefer, Itzik,1900-1952.
Vegn zikh un azoyne vi ikh / Y. Fefer.
Kiev :  Ukra'inisher melukhe-farlag, 1924
93 p.
Jacket designed by Joe Fishstein.
Bound with:A shteyn tsu a shteyn / Y. Fefer. ([Kiev], 1925) --Proste trit / Y. Fefer (Kiev, 1928) --Af der erd / Izi Kharik (Moskve, 1926) -- Gefunene funken / I. Fefer (Kiev, 1928).
 
PJ5129 F4V4 1924
Back To Results