274   Epelboym, B.,1887-1945.
Dem zeydens shkiyeh / B. Epelboym.
Varshe :  H. Bzshoza, 1931
112 p.
Extra binding designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 E7Z48 1931
Back To Results