254   
Dovid Edelshtat gedenk-bukh : tsum zekhtsikstn yortsayt 1952-1892 / redaktirt fun B.Y. Bialostotski.
Nuyork :  Dovid Edelshtat komitetn,  c1953.
624 p. : ill., ports., facsims., music.
Includes unacc. melodies. "Tseykhenung ... fun Ilya Shor." "Dovid Edelshtats verk": p. [205]-394. "Di Dovid Edelshtat bibliografye" / Yefim Yeshurin: p. 590-607. Includes index. Jacket designed by Joe Fishstein.
 
PJ5129 E35Z6 1953
Back To Results