238   Dobrushin, Yekhezkel,1883-1953.
A zun mit a regn : lider / Y. Dobrushin.
Vilne :  Aroysgegebn durkh der Tsentraler shul- organizatsye, 1921
16 p.
 
PJ5129 D56Z8 1921
Back To Results