232   Dluznowsky, Moshe,1905-
A brunem baym veg : dertseylungen / Moysheh Dluzshnovski.
Buenos -Ayres :  "Undzer bukh", 1953
254 p.
Author's signed presentation copy.
 
Back To Results