212   Czarnezon-Szajak, G.
Bazil vil nisht shtarbn / G. Tsharnezon-Shayak.
Lodzsh ; Varshe : Farlag Folks-kultur, 1938
15 p.
 
PJ5129 C95B3 1938
Back To Results