2154   
Kalarasher Besaraber progresiv asosieyshon : 1916-1935 / Zshurnal komite, Yisroel Kaminski ... [et al.] ; redaktor, Yoysef Fishshteyn.
[New York :  Kalarasher Bes. prog. assn., 1935?].
1 v. : ports.
"18ter yubileyum." Cover title: Kalarasher yubileyum zshurnal, 1916-1935. Jacket and box designed by Joe Fishstein. Three commemorative ribbons inserted.
 
DS135 R93K22 1935
Back To Results