2099   Yelensky, Boris.
In sotsyaln shturem : zikhroynes fun der Rusisher revolutsye / Boris Yelenski.
Buenos Ayres :  Bukhgemeynshaft bay der Yidisher natsyonalistisher gezelshaft, 1967
266 p.
 
DK265.7 Y4 1967
Back To Results