196   Chemerinsky, Hayim,1862-1917.
Mesholim / Hayim Tshemerinski (R. Mordkhele).
Katerinaslav:  "Visnshaft", 1919
xxi, 62 p. : port.
"A bisl zikhroynes" / Yehudeh Novokovski: p. [iii]-xxi
 
.PJ5129 C526M4 1919
Back To Results