2035   
Frishman's yubileyum-bukh : tsu zayn fuftsig-yohrigen geburts-tog, 625-675 [1864 / -1914/5].
Varsha : [s.n, 1914].
215 p. : port.
Bound with: Yubileyum-shrift tsu Ab. Kahan's 50sten geburtstog (New York, 1910) and Tsunzer's biografye / E. Zunser (New York, 1905).
 
PJ5053 F7Z65 1914
Back To Results