2017   Gordon, Judah Leib,1830-1892.
Iber a pintele : di berihmte Hebreishe poema "Kotso shel yud" / fon dem groyyssen dikhter Yehudeh Leyb Gordon ; ayne fraye, dokh naye iberzettsung ... fon Yitsh.ok Yoyel Linyetski.
Odessa :  Haylperin et Shvaytser, 1904
48 p.
Vocalized.
 
PJ5052 G6K619 1904c. 1-2
Back To Results