1989   Mayakovsky, Vladimir,1893-1930.
Oysgeveylte verk / V. Mayakovski ; Yidish, Emanuel Kazakevitsh.
Kharkov ; Kiev : Melukhe-farlag far di natsminderhaytn in U.S.R.R, 1934
117 p. : port.
Soviet orthography. Foreword by Ye. Usyevitsh. Jacket designed by Joe Fishstein.
 
PG3476 M3A59 1934
Back To Results