1856   
Yung-Galitsisher almanah. : literarishe zamel-shrift / redagirt fun Tsvi Shpitser, Gershom Bader, Yankev Mestel.
Lemberg : Ferlag "Yung Galitsisher almanah.", 1910
48 p.
Bound with: In nebel (Chicago, [1918]).
 
PJ5151.9 I4C486 1918
Back To Results