1850   
In nebel / [tsuzamengeshtelt fun Meyir Koyfman, Ben Sholem (Sh. Shnayder), Matisyohu Daytsh].
Shikago : Aroysgegebn fun Yungen shrayber fereyn,  [1918].
113 p.
Bound with: Amerika (New York, 1909) -- Dos bukh (Berlin, [1912-]) -- Der gedank (Lodz, 1922) -- Literatur un leben (New York, 1914-) -- Kultur (Tshernovits, 1921-) -- Yung-Galitsisher almanah (Lemberg, 1910) -- Shtrahlen (Vilna, 1909) -- Dos Idishe leben ([Nyu York], 1910-) -- Yugend klangen (Nyu York, 1909-), 2. oyfl. -- Nayland (Lemberg, 1918-).
 
PJ5151.9 I4C486 1918
Back To Results