1830   
Toyt tsiklus / [tsuzamengeshtelt fun Meylekh Ravitsh].
Vin; Varshe; Lemberg : Der Kval,  [1919 or 1920].
15 p.
On cover: Fun Ber Horovits, Moysheh Zilburg, Meylekh Khmielnitski, Moyshe Livshits, Mani Leyb, Albert Ehrenshtayn, Dovid Fogel, A.M. Fuks, Meylekh Ravitsh. Printed on cardboard.
 
PJ5140.6 T6 1919
Back To Results