1827   
Horizontn : fun der haynttsaytiker Sovetisher Yidisher dikhtung / unter der algemeyner redaktsye fun Arn Vergelis]; kinstler G. Kravtsov.
Moskve : Sovetski pisatel :  Sovetish heymland, 1965
533 p. : ports.
Short biographical notes about the authors: p. 529-[532]. Clippings of reviews, by Leyb Faynberg and Yankev Glatshteyn,inserted.
 
PJ5140.6 H6 1965
Back To Results