1819   
Dertseylungen fun Yidishe Sovetishe shrayber / [tsunoyfgeshtelt, Y. Serebriani ; redaktor, T. Gen].
Moskve :  Sovetski Pisatel, 1969
822 p. : ill.
 
PJ5140.5 D4 1969
Back To Results