1816   Yanasowicz, Itzhak,1909-
Mit Yidishe shrayber in Rusland / Yitshok Yanasovitsh.
Buenos Ayres :  Ki'em, 1959
322 p. : ports.
Cover and box designed by Joe Fishstein.
 
PJ5140 I15 1959
Back To Results