1787   
Yung-poezye : zamlheft. Yuli 1928 yor / redagirt durkh Yitshok Perlov.
Brisk :  [s.n.], 1928
24 p.
 
PJ5125 Y84 1928
Back To Results