1784   
Dos Yidishe vort : literarishe khrestomatye / Eliezer Frenkel.
Yas : Yidisher kultur krayz fun Rumenye, Y.L. Perets, 1948
viii, 183 p. : ports.
 
PJ5125 Y54 1948
Back To Results