1775a   
Literarishe revi / red. `Oyzer Varshavski ; tseykhnungen fun Mark Shagal.
Pariz :  [s.n.], 1926
31 p. : ill.
"Eynmoliker numer." "Perets Markish, Y.Y. Zinger, Ilya Erenburg, Itsik Fefer, Oyzer Varshavski, L. Kenig, E. Finigberg, L. Blumenfeld, Sh. Gidal."
 
PJ5125 L49 1926
Back To Results